0744566378
smartconsultingpoint@gmail.com
English

Legislație

Legislatia in vigoare pentru activitatile de interpretariat si traduceri.


REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

I. Autorizarea interpretilor si traducatorilor

ART. 1 Autorizarea interpretilor si traducatorilor, care pot efectua traduceri pentru Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lânga Curtea Suprema de Justitie, instantele judecatoresti, parchetele de pe lânga acestea, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici si de avocati, se face în conditiile prevazute la art. 3 si 4 din Legea nr. 178/1997.

ART. 2 Cererea de autorizare ca interpret si/sau traducator, însotita de actele doveditoare privind îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 178/1997, se adreseaza Ministerului Justitiei.

ART. 3 Primirea cererilor de autorizare a interpretilor si traducatorilor, verificarea îndeplinirii conditiilor legale si emiterea autorizatiilor se realizeaza de Directia pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici din cadrul Ministerului Justitiei.

ART. 4 (1) Autorizarea interpretilor si traducatorilor se acorda prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Directiei pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici, în cel mult 60 de zile de la solicitare. Propuneri poate face si Directia relatii internationale si integrare europeana, în îndeplinirea atributiilor sale.

(2) Traducatorii care sunt autorizati si ca interpreti vor fi obligati sa raspunda la solicitarile instantelor judecatoresti si ale organelor de urmarire penala.
(3) În cazul în care solicitantul nu îndeplineste conditiile prevazute de lege sau cererea formulata nu este însotita de actele doveditoare, Ministerul Justitiei, prin Directia publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici, comunica persoanei interesate refuzul de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.
(4) Ordinul de autorizare al ministrului justitiei se poate emite individual sau pentru mai multe persoane, în raport cu volumul cererilor primite lunar.

ART. 5

(1) Directia pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici din cadrul Ministerului Justitiei întocmeste listele cuprinzând interpretii si traducatorii autorizati, pe care le comunica Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie, precum si curtilor de apel.

(2) Curtile de apel vor transmite de îndata lista cuprinzând traducatorii si interpretii, care le-a fost comunicata, instantelor judecatoresti din circumscriptiile lor, precum si parchetelor de pe lânga curtile de apel. Parchetele de pe lânga curtile de apel vor transmite parchetelor din subordine lista cuprinzând traducatorii si interpretii.
(3) Ministerul Justitiei va comunica Ministerului de Interne listele cuprinzând traducatorii si interpretii autorizati, spre a fi aduse la cunostinta organelor de cercetare penala.
(4) Listele cuprinzând traducatorii si interpretii autorizati vor fi comunicate si Uniunii Nationale a Notarilor Publici si Uniunii Nationale a Avocatilor din România, spre a fi transmise, dupa caz, notarilor publici, prin camerele acestora, si barourilor de avocati.
(5) Instantele judecatoresti vor solicita Ministerului Justitiei traducatori si interpreti autorizati pentru limbile straine, care nu figureaza pe listele comunicate lor.
(6) Lista cuprinzând traducatorii si interpretii autorizati va fi tinuta de grefa fiecarei instante, la dispozitia completelor de judecata.

(7) Lista cuprinzând traducatorii si interpretii autorizati va fi comunicata si Ministerului Finantelor, în vederea impozitarii.

ART. 6

(1) Directia pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici din cadrul Ministerului Justitiei tine evidenta interpretilor si traducatorilor autorizati si a celor a caror autorizare a încetat potrivit legii, operând si actualizând anual listele, în functie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calitatii de interpret sau de traducator autorizat.
(2) Actualizarile operate în liste se comunica organelor prevazute la art. 5 din prezentul regulament.
(3) În cadrul Directiei pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici din cadrul Ministerului Justitiei, sarcina efectuarii lucrarilor de autorizare va fi realizata de un referent de specialitate.

II. Efectuarea de traduceri pe baza de conventie civila de prestari de servicii

ART. 7

(1) În scopul îndeplinirii unor atributii date prin lege în competenta lor, precum si pentru realizarea unor actiuni de cooperare internationala ori a unor manifestari stiintifice cu participare internationala, Ministerul Justitiei si Parchetul de pe lânga Curtea Suprema de Justitie pot angaja, prin conventie civila de prestari de servicii, interpreti si traducatori.
(2) Conventia civila de prestari de servicii va fi încheiata potrivit dispozitiilor art. 2 – 4 din Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995, conform formularului prevazut în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(3) Conventia civila de prestari de servicii se încheie între ordonatorul principal de credite si interpret sau traducator, dupa caz.

(4) Competenta încheierii conventiilor civile prevazute la alin. (1) se deleaga directorilor (sefilor de sectii) care solicita traducerea, potrivit atributiilor directiei (sectiei) lor, prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie, dupa caz.

(5) Clauzele care determina stabilirea valorii prestatiei trebuie convenite, pe cât posibil, dupa criteriul evitarii cheltuielilor inutile, prin selectia timpilor de efectuare a traducerilor, fara ca prin aceasta sa se înlature cerintele calitatii si ale celeritatii.
(6) Pentru valabilitatea conventiei civile se cer si avizele directiei economice si, respectiv, Compartimentului de contencios, ori de câte ori legea obliga la aceasta.

(7) Selectarea interpretilor si traducatorilor se face de catre beneficiarii prestatiei, numai dintre persoanele autorizate în acest scop, potrivit art. 2 si 3 din Legea nr. 178/1997.

ART. 8

(1) Pentru actiunile de protocol international si traducerea lucrarilor de asistenta juridica internationala, Directia relatii internationale si integrare europeana poate selecta grupuri de traducatori autorizati, în special pentru limbile folosite frecvent, cu care sa coopereze în mod uzual, în beneficiul calitatii si al celeritatii.

(2) Conventiile civile de prestari de servicii, în asemenea situatii, pot fi încheiate pe grupuri de traducatori, pe categorii de lucrari si/sau pe perioade, urmând a se respecta toate celelalte conditii de fond si forma, stabilite de lege si de prezentul regulament.

ART. 9

Conventiile civile încheiate se comunica, în copie, de îndata, Directiei organizarea instantelor si resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei sau compartimentului de specialitate corespunzator din cadrul Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie, dupa caz, care, în termen de 5 zile de la încheierea acestora, are obligatia de a le depune, în copie, la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, potrivit art. 3 din Legea nr. 83/1995.

ART. 10

Dupa efectuarea prestatiei pentru care a fost încheiata conventia civila de prestari de servicii, beneficiarul prestatiei întocmeste un proces-verbal, conform modelului prevazut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, care se semneaza de acesta si de interpretul sau de traducatorul care a efectuat prestatia.

ART. 11

(1) Calculul valorii si plata prestatiei efectuate de interpret sau de traducator se fac de catre Directia economica din cadrul Ministerului Justitiei sau de compartimentul de specialitate corespunzator din cadrul Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie, dupa caz, pe baza conventiei civile si a procesului-verbal, completate cu datele necesare privind întinderea si conditiile efectuarii prestatiei si comunicate de beneficiarii prestatiilor.

(2) Valoarea prestatiei se stabileste în baza tarifelor prevazute la art. 7 – 10 din Legea nr. 178/1997, plata urmând a se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentatiei, daca prin conventia civila nu se prevede un termen mai lung.

ART. 12

Juristii din cadrul Directiei relatii internationale si integrare europeana, desemnati de ministrul justitiei, vor supralegaliza semnatura traducatorilor oficiali ai actelor judiciare sau notariale estimate a produce efecte în strainatate.

ART. 13

Interpretii si traducatorii, care se deplaseaza în alta localitate decât cea de domiciliu pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei, beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare si diurna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile în unitatile bugetare.

III. Efectuarea de traduceri la solicitarea instantelor judecatoresti, a parchetelor de pe lânga acestea si a organelor de cercetare penala

ART. 14

(1) Instantele judecatoresti, parchetele de pe lânga acestea si organele de cercetare penala utilizeaza interpreti si traducatori în conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz, folosind tarifele prevazute la art. 7 – 9 din Legea nr. 178/1997.

(2) Desemnarea interpretilor si a traducatorilor de catre organele prevazute la alin. (1) se face dintre persoanele autorizate, prevazute în listele întocmite potrivit art. 5 din Legea nr. 178/1997, prin încheiere sau prin ordonanta, dupa caz. Prin aceeasi încheiere sau ordonanta se stabilesc obiectul prestatiei, termenul si conditiile de efectuare a acesteia, onorariul cuvenit, precum si alte elemente necesare efectuarii lucrarii.

(3) Organele prevazute la alin. (1) vor comunica în scris, în mod explicit, persoanei desemnate potrivit alin. (2) serviciile solicitate, dupa cum urmeaza:

a) felul prestatiei: interpretare sau traducere, dupa caz;

b) limba straina din care sau în care urmeaza a se efectua prestatia, cu specificarea limbii straine, potrivit diferentierilor prevazute la art. 9 din Legea nr. 178/1997.
Sunt considerate limbi straine de circulatie internationala, în sensul prezentului regulament, limbile engleza, franceza, germana, spaniola si rusa;

c) pentru interpreti: locul unde urmeaza a fi efectuata prestatia, data si ora de începere a acesteia;
d) pentru traducatori: locul si termenul de predare a traducerii, precum si numarul de pagini de tradus, potrivit art. 9 din Legea nr. 178/1997.

(4) În cazul infractiunilor flagrante sau când activitatea se desfasoara în afara programului normal de lucru, instantele judecatoresti, parchetele de pe lânga acestea si organele de cercetare penala pot face comunicarea prevazuta la alin. (3) catre persoanele desemnate ca interpreti sau traducatori, dupa caz, în vederea îndeplinirii prestatiei solicitate, prin orice mijloace rapide de comunicare cu valoare doveditoare.

ART. 15

(1) Efectuarea prestatiei de catre interpret sau traducator, dupa caz, precum si valoarea acesteia, stabilita potrivit art. 7 – 10 din Legea nr. 178/1997, se consemneaza de instanta de judecata în încheierea de sedinta sau, dupa caz, de organul de urmarire penala, în ordonanta.
(2) O copie conforma cu originalul va fi trimisa, prin grija instantei sau, dupa caz, a organului de urmarire penala, compartimentului economico-administrativ al tribunalului sau al parchetului de pe lânga acesta din circumscriptia teritoriala în care îsi are sediul instanta sau organul de urmarire penala la care s-a efectuat prestatia, în vederea efectuarii platii.

ART. 16

(1) Interpretii si traducatorii, care se deplaseaza în alta localitate decât cea de domiciliu pentru efectuarea lucrarilor solicitate de instantele judecatoresti, parchetele de pe lânga acestea si de organele de cercetare penala, au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întretinere, locuinta si a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penala.

(2) În instanta civila se vor aplica interpretilor autorizati dispozitiile Codului de procedura civila.

ART. 17

(1) Utilizarea interpretilor si a traducatorilor de catre birourile notarilor publici si de avocati, în scopul exercitarii profesiei, se efectueaza în conditiile prevazute de actele normative care reglementeaza activitatile acestor doua categorii de profesii.
(2) Prevederile Ordinului ministrului justitiei nr. 233/C/1996 pentru completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 februarie 1996, în masura în care nu contravin prevederilor prezentului regulament, vor putea fi aplicate.

ART. 18

(1) Legalizarea semnaturii traducatorilor se taxeaza potrivit actelor normative privind taxele notariale de timbru si timbrul judiciar, iar onorariile cuvenite notarilor publici care folosesc traducatori autorizati, angajati în cadrul birourilor, vor fi cele stabilite de Uniunea Nationala a Notarilor Publici si aprobate de ministrul justitiei, potrivit legislatiei notariale.
(2) Plata prestatiilor traducatorilor autorizati, efectuate la cererea persoanelor interesate, va fi suportata de cei care le-au solicitat, pe baza de negociere.

ART. 19

Pentru relatia cu Curtea Suprema de Justitie se încheie un document distinct.

NOTA:

Prin Hotarârea Guvernului nr. 487/1998 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 19 august 1998, directiile din acest minister, care au atributii în aducerea la îndeplinire a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997, au fost reorganizate, schimbându-li-se denumirea astfel:
– Directia pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici a devenit Directia publicitate, notari publici, executori judecatoresti si consilieri juridici;

– Directia organizarea instantelor si resurse umane a devenit Directia organizare si resurse umane pentru instantele judecatoresti;

– Directia relatii internationale si integrare europeana a fost reorganizata în Directia relatii internationale si Directia agentului guvernamental, integrare europeana si drepturile omului.

ANEXA 1

CONVENTIA CIVILA

Nr. ….. din ……

În temeiul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei se încheie prezenta conventie civila.

ART. 1

Partile conventiei civile

Prezenta conventie civila se încheie între: …………………………., în calitate de beneficiar al prestatiei, si …………………………………………….., (numele, prenumele, domiciliul, numarul autorizatiei) în calitate de interpret si/sau traducator, dupa caz.

ART. 2

Obiectul conventiei civile

Natura prestatiei: interpretare sau traducere

…………………………………………………………………………………………………………..
ART. 3

Termenul de efectuare a prestatiei…………………………..

ART. 4

Obligatiile partilor

Interpretul sau traducatorul, dupa caz, se obliga sa efectueze prestatia în conditiile si la termenul prevazute la art. 2 si 3 din prezenta conventie civila. ……………………………………..

Beneficiarul prestatiei se obliga sa calculeze si sa efectueze plata în termen de 10 zile de la depunerea prezentei conventii civile, împreuna cu procesul-verbal încheiat ca urmare a efectuarii prestatiei, în baza tarifelor prevazute la art. 7 – 9 din Legea nr. 178/1997.

Termenul poate fi prelungit cu acordul partilor.

În cazul în care interpretii si traducatorii se deplaseaza în alta localitate decât cea de domiciliu, în calculul onorariului cuvenit se vor avea în vedere si cheltuielile de transport, cazare si diurna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile în unitatile bugetare.
ART. 5

Neîndeplinirea de catre oricare dintre parti a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea civila, potrivit legii.

ART. 6

Prezenta conventie civila s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar al treilea pentru a fi depus la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, potrivit art. 3 din Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca.

Beneficiar, Interpret/Traducator,

………………                                                                                                      ………………….

Vizat:

DIRECTIA ECONOMICA

SERVICIUL CONTENCIOS

ANEXA 2

PROCES-VERBAL

încheiat la data de …………………. (ziua, luna, anul)

Între beneficiarul prestatiei……………………………………………………………………………………….
(directia care solicita prestatia) si

interpretul/traducatorul……………………………………………………………………………………………,
(numele si prenumele) domiciliat în………………………………………………………………………….,
numarul autorizatiei …………………………………………….. .

Conventia civila nr. ……, încheiata la data de …….. între ………………………….. si
………………………………………………………………………………………………..
Obiectul prestatiei efectuate: ………………………………………………………………………………….. (de interpretare sau de traducere)  ……………………………………………………………………………..

a) pentru interpreti:

– data efectuarii prestatiei ……………………………………………………………….; (ziua, luna, anul)
– precizarea daca a fost zi lucratoare, zi de repaus saptamânal, sarbatoare legala sau zi în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza ………………………………………………………..;
– perioada din zi în care s-a efectuat prestatia, cu precizarea numarului de ore sau a fractiunilor de ora………………………………………………………………………………………………………………………..;
– precizarea daca prestatia a avut loc între orele 22,00 – 6,00, la cererea ori cu consimtamântul prealabil al beneficiarului…………………………………………………………………;
– limba în care sau din care s-a efectuat prestatia, cu precizarea daca este limba unei minoritati nationale, o limba straina de circulatie internationala ori o limba orientala sau rar folosita …………………………………………………………………………………………………………….;
– precizarea daca traducerile s-au efectuat simultan la casca ………………………………………..;
– valoarea prestatiei (stabilita pe baza tarifului prevazut în Legea nr. 178/1997 si a precizarilor de mai sus) …………………………………………………………………………………………..;
– precizari privind deplasarea interpretului în alta localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea prestatiei (cheltuieli de transport, cazare, diurna) ……………………………………….;

b) pentru traducatori:

– numarul de pagini, format A4, dactilografiate la doua rânduri …………………………………..;
– limba în care sau din care s-a efectuat traducerea cu precizarea daca este limba unei minoritati nationale, o limba straina de circulatie internationala ori o limba orientala sau rar folosita …………………………………………………………………………………………………………….;
– precizarea daca traducerile s-au facut în regim de urgenta (24 – 48 de ore), la cererea beneficiarului ………………………………………………………………………………………………………..;
– valoarea prestatiei (stabilita în baza tarifului prevazut în Legea nr. 178/1997 si a precizarilor de mai sus) …………………………………………………………………………………………..;
– precizari privind deplasarea interpretului în alta localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea prestatiei (cheltuieli de transport, cazare, diurna) ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………. .

Beneficiarul prestatiei, Interpret/Traducator,

 

ORDIN 

ORDIN Nr. 462 din 16 martie 1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEIPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 20 noiembrie 1998

Ministru de stat, ministrul justitiei,

având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997,
în conformitate cu dispozitiile art. 10 din Hotarârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997,

emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei.

ART. 2

Directia pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici, Directia relatii internationale si integrare europeana, Directia judiciara si Directia organizarea instantelor si resurse umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul justitiei,

Valeriu Stoica

L E G E

Legea nr. 281/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 01.07.2004

privind modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:

Art. 1. – (1) Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie sunt autorizate sa foloseasca, pe baza de contracte civile pentru prestari de servicii, interpreti si traducatori pentru efectuarea traducerilor in si din limbi straine.

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

Art. 3. – Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

b) are capacitate deplina de exercitiu;

c) poseda diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau limbile straine pentru care solicita autorizarea, ori este atestat de Ministerul Culturii si Cultelor ca traducator din limba romana in limba straina pentru care solicita autorizarea si din limba straina in limba romana;

d) este atestat de Ministerul Culturii si Cultelor ca traducator pentru specialitatea stiinte juridice;

e) este apt din punct de vedere medical;

f) nu are antecedente penale si se bucura de reputatie profesionala si sociala.

3. Dupa articolul 3 se introduce articolul 31 cu urmatorul cuprins:

Art. 31. – (1) Strainul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, poate desfasura activitatea de interpret si/sau traducator pentru organele prevazute la art. 1, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Strainul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, stabilit in Romania, exercita profesia de interpret si/sau traducator ca si cetatenii romani, putand dovedi indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 lit. b)-f) si cu documente emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru de origine sau de provenienta.

(3) Procedura autorizarii nu se aplica strainului, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, stabilit in Romania, care este atestat ca interpret si/sau traducator in specialitatea stiinte juridice de autoritatea competenta din statul membru de origine sau de provenienta.

(4) Pentru exercitarea profesiei nu este necesara dovedirea cunoasterii limbii oficiale a statului membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, al carui cetatean este strainul.

(5) In cazul prestarii temporare, pe teritoriul Romaniei, a activitatilor specifice profesiei de interpret si/sau traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice, strainul cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care exercita in mod legal aceasta profesie in statul membru de origine sau de provenienta in care este stabilit, este exceptat de la cerintele de atestare si autorizare prevazute la art. 2.

(6) In aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Justitiei recunoaste certificatele sau alte documente similare care atesta calitatea de interpret si/sau traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice, emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European de origine sau de provenienta.

(7) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile legii-cadru privind recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale.

4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

Art. 6. – (1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita in conditiile prezentei legi, inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) la cerere;

b) daca cel in cauza nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 3;

c) in cazul in care a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni;

d) pentru incapacitate profesionala, sesizata in scris de beneficiar;

e) pentru refuzuri repetate si nejustificate de a presta serviciile solicitate;

f) prin deces.

(2) Existenta cazurilor prevazute la alin. (1) se verifica de Ministerul Justitiei, se constata prin ordin al ministrului justitiei si se comunica persoanei in cauza, cu exceptia situatiei prevazute la lit. f).

5. Dupa articolul 6 se introduce articolul 61 cu urmatorul cuprins: Art. 61. – (1) Interpretii si/sau traducatorii autorizati in conditiile prezentei legi sunt obligati sa solicite, in termen de 60 de zile de la data autorizarii, luarea in evidenta la curtea de apel in circumscriptia careia isi desfasoara activitatea.

(2) In cazul in care interpretii si/sau traducatorii isi schimba numele, domiciliul sau resedinta, au obligatia sa aduca la cunostinta aceasta situatie, in termen de 60 de zile de la data modificarii, Ministerului Justitiei si curtii de apel unde sunt luati in evidenta.

(3) Pana la data indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), interpretii si/sau traducatorii nu pot desfasura activitatea reglementata de prezenta lege.

(4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, pentru a presta activitate de interpret si/sau de traducator in conditiile prezentei legi, vor fi luati in evidenta, la cerere, de Ministerul Justitiei si curtea de apel in circumscriptia careia isi desfasoara activitatea.
Art. II.

(1) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, interpretii si/sau traducatorii vor fi reautorizati la cerere.

(2) Pana la data reautorizarii interpretii si/sau traducatorii pot desfasura activitatea in continuare, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 178/1997, cu modificarile ulterioare.
Art. III.

Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PREŞEDINTELE                                                           PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR                                              SENATULUI

Valer Dorneanu                                                             Nicolae Văcăroiu

ORDONANŢĂ

Ordonanţa nr. 11/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 28.01.2005

privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă:

Art. I.

Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins: Art. 1. – (1) Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie şi Consiliul Superior al Magistraturii sunt autorizate să folosească, pe bază de contracte civile pentru prestări de servicii, interpreţi şi traducători pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi străine.

2. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins: c) posedă diplomă de licenţă sau echivalentă, din care rezultă specializarea în limba sau limbile străină/străine pentru care solicită autorizarea, ori este atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină in limba română;.

3. La articolul 3, litera d) se abrogă.

4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

(3) Forma şi conţinutul autorizaţiei se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei.

5. La articolul 6, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
c) în cazul în care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni în legătură cu exerciţiul profesiei;.

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Art. 7. – (1) Tarifele pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de organele prevăzute la art. 1 se vor stabili şi se vor indexa anual, în funcţie de indicele ratei inflaţiei, prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice.

(2) Onorariul traducătorilor şi interpreţilor folosiţi de organele prevăzute la art. 1 se va stabili prin ordonanţă sau încheierea de numire a traducătorului şi interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală sau prin contract civil pentru prestări de servicii, potrivit legii.

(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) se vor majora astfel:

a) cu 50% pentru traducerile din sau într-o limbă orientală (japoneza, chineza etc.) sau rar folosită;
b) cu 50% pentru traducerile efectuate în regim de urgenţă (24-48 de ore);

c) cu 100% pentru traducerile efectuate simultan la casca, daca nu s-a stabilit altfel prin contractul civil de prestări de servicii;

d) cu 100% atunci când interpreţii şi traducătorii vor fi solicitaţi în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sărbători legale sau în alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pentru prestaţiile efectuate între orele 22,00-6,00.

7. Articolele 8, 9 si 12 se abrogă.

8. Anexa se abrogă.
Art. II.

Ori de cate ori în titlul şi in conţinutul Legii nr. 178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se foloseşte expresia “traducător şi/sau interpret” aceasta se va citi “traducător şi interpret”.

Art. III.

Articolul II din Legea nr. 281/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei va avea următorul cuprins:

Art. II. – În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, interpreţii şi traducătorii autorizaţi în condiţiile Legii nr. 178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să solicite luarea în evidenţă la curtea de apel în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea.

Art. IV.

Aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizează cu încadrarea în fondurile prevăzute în bugetele Ministerului Justiţiei, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2005, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.
Art. V.

Legea nr. 178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată, după aprobarea sa de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul Justiţiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul culturii şi cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul finanţelor publice,

Ionel Popescu

Bucureşti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 11

L E G E

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.11 din 21 ianuarie 2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, adoptată în temeiul art.1 pct.III.2 din Legea nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 28 ianuarie 2005, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1, se introduce un punct nou care va avea următorul cuprins:

„Titlul legii va avea următorul cuprins:

Lege pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti”

2. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

Art. 1. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticorupţie sunt autorizate să folosească, pe bază de contracte civile pentru prestări de servicii, interpreţi şi traducători pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi străine.

(2) Instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi organele de cercetare penală utilizează interpreţi şi traducători, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală sau de Codul de procedură civilă, după caz, precum şi de Legea nr.189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, de Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi de tratatele internaţionale ratificate de România.”

 

3. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 11, cu următorul cuprins:

11. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. – Activitatea de interpret şi traducător pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, avocaţi şi executori judecătoreşti se efectuează de persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justiţiei.”

4. La articolul I punctul 2, litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

„c) posedă o diplomă de licenţă sau echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea ori care atestă că a absolvit un institut de învăţământ superior în limba străină pentru care solicită autorizarea sau posedă o diplomă de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care solicită autorizarea sau este atestat de către Ministerul Culturii şi Cultelor ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română.”

5. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

Art. 5. – (1) Ministerul Justiţiei întocmeşte listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi, precum şi cu cei prevăzuţi la art.61 alin.(4) pe care le comunică Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie şi curţilor de apel.

(2) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va comunica listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi parchetelor din subordine.

(3) Curţile de apel vor transmite aceste liste tribunalelor şi judecătoriilor din circumscripţiile lor.

(4) Listele se comunică, de asemenea, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, care le vor aduce la cunoştinţă, după caz, organelor de cercetare penală din subordine, birourilor notarilor publici, barourilor de avocaţi şi birourilor executorilor judecătoreşti.

(5) Actualizarea listelor prevăzute la alin.(1)-(4) se va face periodic, în funcţie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calităţii de interpret sau de traducător autorizat.”

6. La articolul I, după punctul 5 se introduc punctele 51 şi 52, cu următorul cuprins:

„51. La articolul 6, litera e) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

e) pentru două refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate;

52. La articolul 61, alineatele (1), (2) şi (4), vor avea următorul cuprins:

Art. 61. – (1) Interpreţii şi traducătorii autorizaţi în condiţiile prezentei legi sunt obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile de la data autorizării, luarea în evidenţă la tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază.

(2) În cazul în care interpreţii şi traducătorii îşi schimbă numele, domiciliul, reşedinţa sau numărul de telefon, au obligaţia să aducă la cunoştinţă această situaţie, în termen de 60 de zile de la data modificării, Ministerului Justiţiei şi tribunalului unde sunt luaţi în evidenţă.

(4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European prevăzuţi la art.31 alin.(3) şi (5), pentru a presta activitate de interpret şi traducător, în condiţiile prezentei legi, vor fi luaţi în evidenţă, la cerere, de Ministerul Justiţiei şi după caz, de tribunalul în circumscripţia căruia îşi au domiciliul sau reşedinţa.”

7. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Tarifele pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de organele prevăzute la art.1 se vor stabili şi se vor indexa anual, în funcţie de indicele ratei inflaţiei, prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice. Tarifele pentru plata interpreţilor nu pot fi mai mici de 200.000 lei pe oră.”

8. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„c) cu 100% pentru traducerile efectuate simultan la cască, la instanţele judecătoreşti, la organele de cercetare penală şi la parchete;”

9. Articolul III va avea următorul cuprins:

„Art. III. – Articolul II din Legea nr.281/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei se abrogă.”

10. Articolul IV va avea următorul cuprins:

„Art. IV. – Aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizează cu încadrarea în fondurile prevăzute